Loading color scheme

KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje i umiejętności są niedostosowane do szybko zmieniającego się rynku pracy oraz dynamicznej gospodarki.

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. O dofinansowanie kosztów mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, tj. każda jednostka organizacyjna a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Środkami  KFS dysponują powiatowe urzędy pracy i to właśnie do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania działalności powinien zgłosić się pracodawca chcący otrzymać dofinansowanie.

Zgodnie z art. 109 ust. 2j ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podziału środków dokonuje zarząd województwa na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów. Na 2020 rok ustalono następujące limity środków dla poszczególnych PUP:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu - 350,2 tys. zł.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach - 186,7 tys. zł.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu - 480,9 tys. zł.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku - 266,2 tys. zł.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach - 424,0 tys. zł.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie - 176,7 tys. zł.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nysie - 497,0 tys. zł.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie - 260,4 tys. zł.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Opolu - 1 704,7 tys. zł.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku - 196,4 tys. zł.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich - 335,8 tys. zł.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP. Warunkiem jest spełnienie co najmniej jednego priorytetu określonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2020 roku wyznaczono następujące priorytety:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie zawiązanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych prze firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

Dodatkowo, jeżeli środki z limitu podstawowego zostały w całości zaangażowane, samorząd powiatu może wnioskować o dodatkowe fundusze z tzw. rezerwy ministra, które można przeznaczyć na realizację zadań w ramach priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
b) wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo emerytury pomostowej;
e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017 – 2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Całość dofinansowania nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS;
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.